HAS-studenten creëren baanbrekend CO2-reductiedocument voor veevoersector

In het kader van hun afstudeerproject bij HAS green academy hebben studenten Bedrijfskunde en agribusiness Sjoerd Michels en Anique Ploemen een innovatieve beroepsopdracht uitgevoerd voor Nijsen Company. Dit project resulteerde in een document dat bedrijven in de veevoersector helpt bepalen hoe zij hun CO2-uitstoot kunnen reduceren. Dit document heeft het potentieel om leidend te worden in Nederland en zelfs invloed te hebben op Europese regelgeving.

Het project

HAS green academy hanteert een duidelijke filosofie voor afstudeerprojecten, in de vorm van beroepsopdrachten (BO’s). Studenten dienen in een resultaatgerichte omgeving hun kennis en ervaring van de opleiding toe te passen. Sjoerd en Anique kregen zodanig de opdracht om voor Nijsen Company, een bedrijf dat onder andere veevoer produceert uit reststromen van de levensmiddelenindustrie, een document te ontwikkelen wat de sector duidelijke kaders geeft voor de mogelijkheden tot CO2-reductie. Door andere grondstoffen te gebruiken kunnen ze namelijk CO2 verlagen en deze inspanningen kunnen ze verwaarden door middel van koolstofcertificaten. Het project omvatte drie stappen: het opstellen van een methodedocument, het ontwikkelen van een projectplan en tot slot het verkennen van een mogelijk businessmodel hierin.

Het voornaamste doel voor de studenten was om een methodedocument te creëren dat sectorbreed toepasbaar is. Dit document richt zich op CO2-reductie door de inzet van alternatieve grondstoffen, zoals bijvoorbeeld reststromen, en kan dusdanig ook door andere bedrijven in de sector worden overgenomen.

Verdieping in de sector

Tijdens het project moesten Sjoerd en Anique zich verdiepen in de complexe materie van koolstofcertificaten en duurzaamheid. Ze interviewden experts, beleidsmakers en vertegenwoordigers van organisaties als ZLTO en Rabobank.

“Het was een intensieve opdracht, maar ontzettend leerzaam. We begonnen vanaf nul en moesten ons volledig inlezen in de mengvoerindustrie en wat duurzaamheid hierin betekent,” vertelt Sjoerd.

De studenten werkten gedurende het project ook nauw samen met de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), de grootste organisatie in Nederland voor het faciliteren van koolstofcertificaten. Deze samenwerking was cruciaal, omdat SNK methodedocumenten, projectplannen en registers beheert en ook goedkeurt.

“De begeleiding van SNK was onmisbaar. Het project gaat uiteindelijk verder dan alleen ons bedrijf en heeft een bredere impact op de hele sector, dus we moesten alles vanuit meerdere aspecten benaderen,” aldus Karel van der Velden, opdrachtgever bij Nijsen Company.

Impact op de toekomst

Het project bleek niet alleen een leerervaring voor de studenten, maar leidde ook tot waardevolle inzichten voor de veevoersector. Het document dat Sjoerd en Anique ontwikkelden, biedt een blauwdruk voor CO2-reductie die verder reikt dan de individuele bedrijven en op sectorniveau kan worden toegepast. Deze aanpak sluit aan bij de bredere Europese ambities voor een agrarisch emissierechtensysteem.

“Dit project toont aan dat studenten in staat zijn om complexe problemen op te lossen en waardevolle bijdragen te leveren aan hun toekomstige werkveld,” zegt een begeleider van HAS green academy.

De methodologie en resultaten van dit project zullen bijdragen aan de ontwikkeling van regelgeving en praktijkgerichte oplossingen voor CO2-reductie in de veevoersector.
Het is goed mogelijk dat het methodedocument de standaard gaat zetten voor nationale ontwikkelingen wat betreft het verkrijgen van koolstofcertificaten door alternatieve grondstoffen. Dit geldt voor Nederland, maar omdat Nederland een belangrijke partner is in de ontwikkeling van Europese beleid, kan het ook op Europees niveau zijn weerslag hebben.

Ook is vanuit het document van Sjoerd en Anique al de link gelegd naar andere takken in de sector en liggen er al vervolgstappen klaar.

Indrukwekkend resultaat

De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in dit project heeft geleid tot waardevolle inzichten en praktische toepassingen. Hierin was de samenwerking met de HAS ook cruciaal volgens dhr. Van der Velden:

“Er bestond al flink wat verkennend werk op dit vlak, maar het was hoogtijd om de omslag te maken naar de praktijk. Daarin voelde de samenwerking met de HAS logisch. De studenten zijn in staat om de vertaalslag te maken en ook een praktische toepassing van informatie te bedenken. We hebben nu een methodedocument waar een hele bewuste strategie achter zit. Dit is niet enkel relevant voor Nijsen, maar voor de hele sector. Het is mooi dat wij hier nu ook écht mee aan de slag kunnen, de relevantie is duidelijk.”

De studenten konden voor dit project ook veel putten uit de basis die gelegd was in hun opleiding: “Wij konden vanuit onze opleiding voornamelijk onze onderzoeksvaardigheden goed toepassen. Bovendien konden wij om onszelf in te lezen ook gebruik maken van de kennisvideo’s van de HAS over LCA en ook terugvallen op onze begeleider – het was erg fijn om op deze manier ook nieuwe kennis op te doen,” vertelt Anique. Deze kennis van de HAS, word ook beschikbaar gesteld binnen een minor voor studenten en in de bedrijfsopleiding Life Cycle Analysis: meten is weten.

“Dit soort projecten zijn cruciaal voor de toekomst van onze sector. De studenten hebben met hun doorzettingsvermogen en enthousiasme een indrukwekkend resultaat neergezet. De studenten kunnen trots zijn op hun werk. Ze hebben laten zien dat ze klaar zijn voor de toekomst en een blijvende impact kunnen hebben op de sector,” aldus de opdrachtgever.

Meer weten over bedrijfsopdrachten van de HAS? Bekijk de webpagina.